Wydawca treści Wydawca treści

Szacowanie szkód po nowelizacji prawa łowieckiego ...

Informujemy, że z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651).

Wg postanowień ustawy, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

Od 1 kwietnia 2018 r. szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych może złożyć wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postepowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Marcin Nawrot

Sekretarz


Łowiectwo

Pojęcie gospodarki łowieckiej obejmuje planowe i skoordynowane działania związane z ochroną zwierząt łownych i gospodarowaniem ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz założeniami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W ramach łowiectwa podejmowane są działania mające na celu zachowanie różnorodności populacji zwierząt łownych poprzez ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego w którym występuje, regulację jej stanu ilościowego uwzględniającego zachowanie równowagi ekologicznej jak i działania zmierzające do podtrzymania i krzewienia tradycji i kultury łowieckiej.

Powyższymi założeniami kierują się myśliwi skupieni w Polskim Związku Łowieckim.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na zwierzęta. Dlatego obecnie liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom – reguluje prawo polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. W naszym kraju jest trwale wpisane w kulturę narodową, znalazło odbicie w sztuce i literaturze, uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.

Leśnicy uczestniczą w ustalaniu liczebności zwierzyny leśnej, co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami. Polega ona na utrzymaniu stanu liczebnego na poziomie, który z jednej strony gwarantuje zachowanie trwałości lasów, z drugiej daje gwarancję właściwego rozwoju populacji. W ramach gospodarki łowieckiej leśnicy także:

  • zagospodarowują łowiska, np. przygotowując poletka łowieckie, wzbogacając skład gatunkowy drzewostanów i obrzeży lasu,
  • dokarmiają zwierzęta, głównie zimą, aby pomóc zwierzynie w okresach, gdy ma ona utrudniony dostęp do pokarmu naturalnego; dokarmianie powinno ograniczać szkody, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i lasach,
  • wprowadzają do lasu zwierzęta, które wcześniej występowały (tzw. reintrodukcja) oraz te, których liczebność drastycznie się zmniejszyła (tzw. restytucja), przykładem może być reintrodukcja żubra, który do roku 1925 został w Polsce niemal wytępiony, z powodzeniem przeprowadza się obecnie m.in. reintrodukcję cietrzewia i głuszca.
  • prowadzą szkolenia z zakresu łowiectwa, w tym także staże dla nowo wstępujących w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego,
  • współpracują z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych, realizacji prac naukowych i dyplomowych.

Elementem gospodarki łowieckiej są kontrolowane odstrzały zwierzyny, które odbywają się zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, strukturę płci i wieku. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny, bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki występują następujące gatunki zwierzyny łownej: jelenie, daniele, sarny, muflony, dziki, lisy, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, norki amerykańskie, piżmaki, zające szaraki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi, dzikie kaczki, grzywacze, słonki, łyski.

 

 

Teren Nadleśnictwa Gołąbki zaliczony został do Rejonu Hodowlanego Pałuckiego.

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką w 17 obwodach łowieckich dzierżawionych przez następujące koła łowieckie:

1.                 Koło Łowieckie Nr 69 „Bażant" w Trzemesznie – obwód nr 160 i 165,

2.                 Koło Łowieckie Nr 18 „Żubr" – obwód nr 164,

3.                 Koło Łowieckie Nr 65 „Nadnoteckie" w Pakości – obwód nr 205,

4.                 Koło Łowieckie Nr 141 „Rogacz" w Piechcinie – obwód nr 206 i 209,

5.                 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 250 „Miś" – obwód nr 207,

6.                 Koło Łowieckie Nr 119 „Szarak" w Biskupinie – obwód nr 208,

7.                 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 294 „Hubertus" – obwód nr 210,

8.                 Koło Łowieckie Nr 60 „Szarak" w Mogilnie – obwód nr 226,

9.                 Koło Łowieckie Nr 9 „Gwardia"– obwód nr 225,

10.             Koło Łowieckie Nr 14 „Ostromecko-Zdrój" w Bydgoszczy – obwód nr 226,

11.             Koło Łowieckie Nr 62 „Knieja" w Mogilnie – obwód nr 227,

12.             Wojskowe Koło Łowieckie „Czapla" – obwód nr 228 i 244,

13.             Koło Łowieckie Nr 122 „Diana" w Rogowie – obwód nr 229,

14.             Koło Łowieckie Nr 123 „Rogacz" – obwód nr 230.

 

  

 

          

Materiały do pobrania